Hillside School Motto


Zha-wenjige daa
Gwa-yak bimaadzi daa
Maadhookii daa
Mash-ka-wen-dam-daa Nin-deh-naang
Dibew-gen-dan-daa Wiji-anishnaabeg Gwa-ye nwii-yaw
Gichi miigwech Wen dam daa

Let us be kind hearted
Let us be honest
Let us share
Let us be strong in our hearts
Let us be mindful of others and in our bodies
Let us be thankful


Copyright 2010 'Hillside School Kettle & Stony Point'